0546 490650 info@jadewonen.nl

Privacy regelement

Jade Wonen is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met
een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van
de begeleiding
Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het
kunnen faciliteren van werkgeverschap.

De medewerkers van Jade Wonen gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De
medewerker verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit door u is toegestaan. Op grond van
een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook
wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal
uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens van cliënt is:
-cliënt dossier wordt minimaal 20 jaar bewaard
-Financiële gegevens worden z.s.m. geretourneerd na einde behandeling of worden vernietigd
-Fiscale gegevens met betrekking tot zorg (zelf verkregen) 7jaar bewaard

U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken
schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt
raadplegen.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Jade Wonen maakt gebruik van camera’s. Deze zijn enkel in de openbare ruimtes geplaatst met als
doel de veiligheid van bewoners en medewerkers te borgen. Jade Wonen kijkt deze camerabeelden
enkel op momenten die vragen om herbeoordeling van een situatie. De beelden schrijven zichzelf
automatisch over na 30 dagen. De medewerker moet een registratie aanmaken wanneer en waarom
hij/zij beelden heeft teruggekeken.

Als u vermoedt dat Jade Wonen uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met de privacywetgeving,
neem dan eerst zelf contact op met Jade Wonen (dit dient schriftelijk te worden gedaan). Komt u er
op deze manier niet uit dan verwijzen wij u naar: Autoriteit Persoonsgegevens om een privacy klacht
te melden.
Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te
beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen.

Datalek
Er is sprake van een datalek wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft
plaatsgevonden (als bedoeld in artikel 4 van de AVG.) De persoonsgegevens zijn dan door een
inbreuk op de beveiliging verloren gegaan, vernietigd, gewijzigd of op een ongeoorloofde wijze
verstrekt of niet beschikbar gemaakt.

Jade zorgt voor de noodzakelijke vervolgacties m.b.t. het datalek (lek onmiddellijk dichten, toegang
tot informatie beperken en tegelijkertijd meer informatie vergaren over de indringer)
Jade zorg dat het datalek gemeld gaat worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens door in contact te
gaan met de externe Functionaris Gegevensbescherming.

Mocht u nog meer vragen hebben over uw privacy, dan kunt u ook onderstaande gegevens
raadplegen.

Naam organisatie: Jade Wonen B.V.
Telefoon: 0546-871713/490650
Email-adres: info@jadewonen.nl

Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 04-
07-2023

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving
en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare
wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.